Dom Gościnny w Beskidzie Śląskim dla 15 osób z pięknym widokiem na staw. Dodatkowo bardzo duża działka, sauna i kominek.

Regulamin

1. Właścicielem obiektu jest firma Jarosław Szostak Consulting, ul. Jagodowa 13 m. 45, 30-427 Kraków, NIP: 6842110927.

2. Dom wynajmowany jest na doby. Doba zaczyna się o godz. 16:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Wyjazd po godzinie 11:00 jest równoznaczny z przedłużeniem pobytu o kolejną dobę. Odbiór kluczy odbywa się na miejscu w sposób bezkontaktowy.

3.Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości minimum 30% wartości przewidywanego kosztu pobytu. Najpóźniej na 30 dni przed przyjazdem należy uregulować opłatę za cały pobyt - nieopłacony pobyt po tym terminie może zostać automatycznie anulowany.

4.W dniu przyjazdu zostanie wysłany Państwu kod do sejfu, w którym znajdują się klucze.

5.Wyjeżdżając klucze należy zamknąć w sejfie na klucze.

6.Brak dokonania wpłaty zadatku w terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji w dowolnym terminie.

7.Zadatek nie podlega zwrotowi.

8.Parking jest bezpłatny.

9.We wszystkich pokojach, tarasach i drewnianej altanie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek oraz przebywania wraz ze zwierzętami domowymi bez wcześniejszego uzgodnienia, jeśli właściciel zgodzi się na pobyt zwierząt opłata wynosi 50 zł/doba/zwierzę. W przypadku złamania zakazu goście zobowiązują się do pokrycia kosztów ozonowania i czyszczenia apartamentu w wysokości 1000 zł.

10.Apartament może być wynajęty dla maksymalnej liczby 15 osób.

11.Liczba osób przebywających w apartamencie nie może przekraczać deklarowanej przy dokonywaniu rezerwacji. Goście są proszeni o zgłoszenie zarządcy w dniu przyjazdu ewentualnych zmian w deklarowanej liczbie osób. W przypadku niepoinformowania zarządcy o zmianie liczby osób wynajmujący zostanie obciążony kwotą 150% ceny pobytu.

12. Za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu odpowiadają rodzice, dotyczy to w szczególności: poruszania się po klatce schodowej, zabawy na placu zabawa, zabawy w domku dla dzieci, korzystania z basenu, jeśli rodzice za zgodą właściciela taki rozstawią lub właściciel rozstawi basen na sezon letni w ogrodzie i udostępni go do korzystania dla gości. 

13.Zastrzeżenia związane z poziomem czystości Lokalu należy zgłaszać natychmiast po wejściu do apartamentu.

14.Na Gościach spoczywa obowiązek dbania o powierzony Lokal i utrzymywania Lokalu w stanie niepogorszonym. Wszystkie zniszczenia, zabrudzenia i uszkodzenia, wynikłe z niewłaściwego użytkowania będą obciążały Gościa.

15.Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w Lokalu oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie w czasie okresu wynajmu Lokalu. Gość zobowiązany jest do usunięcia lub naprawienia wszelkich szkód związanych z użytkowaniem Lokalu.

16.Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wyrządzi lub wyrządzą osoby korzystające podczas okresu obowiązywania umowy w obiekcie, w którym znajduje się Lokal. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się Lokal.

17.Po wyjeździe Gościa z Lokalu właściciel ma 48 h na zgłoszenie Gościowi ewentualnie powstałych po nim szkód. Zgłoszenie to może mieć formę SMS, telefoniczną lub mailową.

18.Klucze do apartamentu prosimy przechowywać z należytą starannością, w przypadku ich utraty, Gość zostanie obciążony kosztami wymiany wkładki zamka.

19.Zarządca może odmówić wydania kluczy do lokalu, jeśli Gość nie posiada dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, znajduje się pod wypływem alkoholu lub środków odurzających, zachowuje się agresywnie.

20.Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie, zaginięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, które stanowią własność Gości.

21.Zastrzegamy sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie od 500 do 1000 PLN w celu pokrycia potencjalnych szkód, powstałych z winy klienta.

22.Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.

23.Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć w przypadku gdy apartament jest wolny. W przypadku przedłużenia pobytu Gość zobowiązany jest zgłosić fakt ten właścicielowi.

24. Wjazd na teren posesji i parkin objęty jest monitoringiem video 24h. Przebywając na terenie obiektu Goście wyrażają zgodę na objęcie swojego wizerunku niniejszym monitoringiem.

25. Goście mają prawo do składania reklamacji do 7 dni od zakończenia pobytu. Reklamacje, przyjmowane są drogą mailową na adres: dom@naszdebowiec.pl i rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania. 

 

Rozwiązanie umowy:

1. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
- z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego domu nie jest możliwe,
- wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, 
W takich sytuacjach wpłacony zadatek zostanie zwrócony.
2. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela domu, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Jarosław Szostak Consulting, ul. Jagodowa 13 m. 45, 30-427 Kraków.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: dom@naszdebowiec.pl
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.
Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja